Tietosuojaseloste

LAAJENNETTU JÄSENREKISTERISELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) ja tietosuojalaki (1050/2018)

Rekisterin nimi
Veikkolan Koirakerho ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä
Veikkolan Koirakerho ry, Y-tunnus 2603439-9

Yhteyshenkilö
Eva-Maria Sipilä, jasensihteeri.vekora (at) gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Käsittely perustuu yhdistyslakiin, Veikkolan Koirakerho ry:n sääntöihin sekä oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat toiminnan kannalta tärkeät tiedot:

  • Jäsenen yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Jäseneksi pyrkivä ilmoittaa tietonsa jäsenhakemuslomakkeella yhdistyksen verkkosivuilla. Admin-roolissa oleva voi jäsenen pyynnöstä täydentää hänen tietojaan. Tällaisessa tapauksessa jäsenen pitää antaa riittävät tunnistetiedot.

Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja voidaan luovuttaa lajivastaaville sekä kouluttajille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden ja siihen liittyvien velvoitteiden ajan.

Rekisterin suojaus
Jäsenrekisteri on olemassa vain sähköisessä muodossa pilvipalvelussa ja on suojattu asianmukaisin hallinnollisin ja teknisin suojausmenetelmin.

Jäsenrekisteriin on pääsy yhdistyksen jäsensihteerillä, rahastonhoitajalla, puheenjohtajalla ja lajien laskutusvastaavilla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Tarkistusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on kerätty. Hän voi nähdä omat tietonsa pyytämällä sitä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä.

Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.